Volvo Prosis

Giá: 2.000.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

Mô tả sản phẩm

VOLVO TRUCKS: AC, FM10, NH565, FH12, FM12, VHD, FH16, FM7, VN, WC, WG, WI, FH565, NH12, 
FL6, FL7, FL10, FL12, NH525, WX, COMP04, FE, VHD, FH, FM,
VM, FM9, F10, F12 , F16, NL10, NL12,
VOLVO BUSES: B10B, B10M, B10L, B10R, M10R, B12, B58, B6, B7R, OLYMPIAN, SUPEROLY
RENAULT TRUCKS (with DXi engines): CESAR, KERAX, KERAXMIL, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM,
SH 23, SH 510
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT (CE):

Wheel loader: L110E, L110F, L120E, L120F, L150E, L150F, L180E, L180F, L220E, L220F, L330E, L350F,
L60E, L60F, L70E, L70F, L90E, L90F
Articulated Hauler: A25D, A25E, A30D, A30E, A35D, A35E, A40D, A40E, T450D,
Excavator: EC135B, EC140B, EC140C, EC160B, EC160C, EC180B, EC180C, EC210B, EC210C, EC235C,
EC240B, EC240C, EC290B, EC290C, EC330B, EC330C, EC360B, EC360C, EC460B, EC460C, EC700C,
EC700B, EC700C, ECR145C, ECR235C, ECR305C, EW140B, EW140C, EW145B, EW145C, EW160B,
EW160C, EW180B, EW180C, EW200B, EW210C, FC2121C, FC2421C, FC2924C, FC3329C, PL4611
Grader: G710B, G720B, G726B, G730B, G740B, G746B, G780B, G930, G940, G946, G960 , G970, G976, G990